X
  • 1

    Naroči, odpelji, zapelji.

NAROČI V PREPROSTIH 5 KORAKIH

Naročilo avtomobila je enostavno in hitroizpolnite obrazec na tej spletni strani, na osnovi katerega vam pripravimo ponudbo, ki jih boste prejeli po elektronski pošti.

 

1 Izpolnite obrazec.
2 Po elektronski pošti boste prejeli ponudbo.
3 Potrditev ponudbe s plačilom avansa.
4 Pred dobavo plačate še preostanek kupnine.
5Oddaja vloge za pridobitev eko subvencije*.
*Velja za fizične osebe, pravne osebe morajo oddati vlogo pred nakupom.

 

IZPOLNI OBRAZEC

Z izpolnitvijo obrazca za naročilo si zagotovite sodelovanje v akciji skupinskega nakupa in uveljavljanje popustov ter ugodnosti.

*
*
*
*

Skladno z določili nove uredbe o varovanju osebnih podatkov (UREDBA (EU) 2016/679) - v angleščini General Data Protection Regulation (v nadaljevanju GDPR), ki je stopila v veljavo 25. 5. 2016, uporabljati pa se začne neposredno in hkrati v vseh državah članicah s 25. 5. 2018 smo vas dolžni obvestiti oz. prejeti vaše soglasje za obdelavo in shranjevanje vaših osebnih podatkov. V vezi tega vam sporočamo, da nad posredovanimi podatki nudimo lasten nadzor in da jih bomo uporabili izključno za potrebe izdelave informativne ponudbe za katero se zanimate in ne za pošiljanje reklamnih novic, promocijskih obvestil itd.
S klikom na gumb "Pošlji" se tako strinjate, da podjetji Plan-net, d.o.o. in Plan-net solar, d.o.o. poslane podatke uporabljata za pošiljanje ponudb in statistično obdelavo

Captcha:

Splošni pogoji poslovanja 

1. Veljavnost »Splošnih pogojev poslovanja«
Splošni pogoji določajo pravice in obveznosti obeh pogodbenih strank, določajo način, vsebino in pogoje poslovanja ter so sestavni del posebnih dogovorov med pogodbenima strankama, pri čemer se kot pogodbeni stranki štejeta PLAN-NET SOLAR projektiranje in inženiring d.o.o. (v nadaljnjem besedilu prodajalec) in kupec.
Splošni pogoji poslovanja se uporabljajo skupaj z določili Zakona o varstvu potrošnikov ter drugimi pozitivnimi predpisi Slovenskega prava ter prava Evropske unije. Uporabljajo se za vse posle na področju Slovenije, razen za tiste, za katere se prodajalec in kupec izrecno pismeno ne dogovorita drugače.

2. Predmet poslovanja

Prodajalec v okviru projekta »skupinski nakup vozil« prodaja nova neregistrirana električna vozila.

Prodajalec določi prodajni program samostojno in je razviden iz aktualnega prospekta in cenika. Če po določenem modelu električnega vozila ni povpraševanja, ga prodajalec izloči iz programa.
Tehnični izgled v promocijskem materialu prodajalca je zgolj informativne narave. 

Po oddaji naročila s strani kupca, kupec ne more spremeniti naročila oz. predmeta naročenega blaga. 

Izdelek

Predmet prodaje so različni modeli električnih vozil. 

3. Cene

Cene električnih vozil so določene v ceniku, zanje valja:
- ceno jamči prodajalec do spremembe cenika;
- cena se lahko spremeni brez poprejšnjega obvestila, pred naročilom je potrebno ceno preveriti, prodajalec pa jo potrdi s pisno potrditvijo naročila;
- cena v ceniku je izključno informativna, zato mora kupec od prodajalca zahtevati predračun;
- v posebnem dogovoru med prodajalcem in kupcem se določi vsebina cene in je razvidna tudi na predračunu oziroma računu. 

4. Plačilo, dobava in prevzem

- čas, kraj in način plačila so določeni na predračunu oziroma računu;

- prodajalec pridrži lastninsko pravico na električnem vozilu do dokončnega plačila kupnine;
- električno vozilo dobavi prodajalec po prejemu celotnega plačila;
- če kupec ne plača ali je v zamudi pri plačilu kupnine, lahko prodajalec po pisnem opominu:
- zaračuna zakonite zamudne obresti
- zavrne izročitev električnega vozila ,
- zadrži električno vozilo na stroške kupca,
- proda električno vozilo tretji osebi,
- odstopi od pogodbe in zahteva odškodnino;
- čas, kraj in način prevzema električnega vozila sta določena na predračunu oziroma računu;
- če kupec električnega vozila ne prevzame pravočasno, lahko prodajalec po pisnem opominu:
- zadrži električno vozilo na stroške kupca,
- proda električno vozilo tretji osebi,
- po dveh koledarskih tednih odstopi od pogodbe v pisni obliki in od kupca zahteva 20 odstotkov dogovorjene nakupne cene kot odškodnino
Prodajalec ima pravico tudi do nadaljnjih zahtev nad in izven tega limita. Vsoto odškodnine vključuje pogodbeni polog, ki ga je plačal kupec in ga mu lahko prodajalec delno vrne v primeru, da prodajalec uspe prodati določeno električno vozilo tretji osebi po ceni, ki je dogovorjena s kupcem, v enem mesecu od datuma določenega za prevzem električnega vozila.
Pri nakupu novega vozila na električni pogon v okviru projekta »skupinski nakup vozil« je mogoče za kupce/občane od Slovenskega okoljskega javnega sklada (v nadaljevanju: EKO sklada) pridobiti nepovratne finančne spodbude za električna vozila, katerega prva registracija po proizvodnji ali predelavi bo opravljena v Republiki Sloveniji.
Zahteve in pogoji za dodelitev nepovratne finančne spodbude so dostopni na spletni strani EKO sklada, in sicer: https://www.ekosklad.si/fizicne-osebe/nameni/prikazi/actionID=141.
Po dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude prodajalce in kupec izvedeta pravni posel. 

5. Dobavni rok
Čas dobave, ki se določi v dogovoru med kupcem in prodajalcem, ni obvezujoč, vendar v nobenem primeru ne sme biti daljši od 3 mesecev od dogovorjenega.
Če prodajalec brez ustreznega razloga električnega vozila ne dobavi niti po preteku 1 meseca od dogovorjenega roka, kupec prodajalcu najprej v pisni obliki določi dodatni dobavni rok, ki ne sme biti krajši od 1 meseca, šteto od dne prejema pisnega obvestila o odobrenem dodatnem roku.
Če prodajalec električnega vozila tudi po izteku dodatnega roka še vedno ne dobavi, ima kupec pravico odstopiti od prodajne pogodbe oz. dogovora.
Če kupec odstopi od pogodbe v določenem roku ter na predpisan način, mu prodajalec povrne njegove negativne obresti v višini enega odstotka od dogovorjene cene za električno vozilo, kar izključuje vse kasnejše zahteve s strani kupca. Ta omejitev ne velja v primeru, če je prodajalec povzročil zamudo pri dobavi namenoma ali zaradii velike malomarnosti.
V primeru nepredvidenih okoliščin, za katere prodajalec ne more odgovarjati (prezasedenost kapacitet, višja sile,…), se lahko rok dobave tudi podaljša.

6. Napake
Pri prevzemu električnega vozila je kupec dolžan pregledati električno vozilo ter prodajalca takoj opozoriti na vse očitne napake. Prodajalec sestavi pisno poročilo, v katerem zapiše tudi ugotovljene napake in ga podpišeta obe stranki. 
Vse napake, ki v poročilu niso naštete in bi jih bilo mogoče opaziti ob prevzemu električnega vozila, so izključene iz vsake nadaljnje pritožbe.

7. Garancija
Prodajalec, dobavitelj in proizvajalec jamčijo, da nova električna vozila ne bodo imela napak v fazi in v času prevzema električnega vozila s strani kupca.
Garancije ni za napake, ki nastanejo v primeru običajne obrabe ali v primeru poškodb, ki se pojavijo po prehodu tveganja in so posledica neprimernega ali malomarnega ravnanja, neprimernih zahtev ali obremenitev ali uporabe neprimerne dodatne opreme.
V primeru, da kupec nestrokovno opravi spremembe ali popravila na električnem vozilu, ni garancije za napake, ki nastanejo zaradi sprememb in popravil ali so posledica le-teh.

8. Garancijska doba
Kupec bo seznanjen z garancijski pogoji za konkretno električno vozilo ob sklenitvi pravnega posla s prodajalcem.
Garancijska doba prične teči z dnem prevzema električnega vozila.
Garancija velja le, če kupec po navodilih proizvajalca električno vozilo redno in pravočasno vzdržuje pri pooblaščenih servisih ter ga normalno uporablja.
Pod pogoji proizvajalca je možno tudi dodatno jamstvo za kupljeno vozilo. 

9. Prenos tveganja
Tveganje za poškodbo ali izgubo električnega vozila se prenese na kupca v fazi in ob času, ko
- prodajalec preda električno vozilo;
- kupec ni pravočasno prevzel električnega vozila ali prodajalec kupcu le tega ni izročil, ker ni bilo izvršeno plačilo.

10. Stroški dostave
Prodajalec dostavlja električna vozila samo na področju Republike Slovenije oziroma v skladu z medsebojnim dogovorom ali predračunom. 

11. Delovni dan in delovni čas
Za delavnik se šteje po teh pogojih samo delovni dan. Sobote in nedelje se ne štejejo za delovni dan. Delovni čas je od 8.00 do 16.00.

12. Naročanje
Naročila sprejema prodajalec po telefonu vsak delavnik od 8.00 in 16.00, po pošti, telefaksu ali elektronski pošti neprekinjeno.

13. Posebni dogovori
Posebni dogovori glede količinskih popustov, plačilnega roka ipd. so mogoči samo v primeru pisnega dogovora.

14. Končne določbe
Stranki soglašata, da o morebitnem sporu glede obsega in pravic strank po sklenjenem dogovoru v skladu s pozitivno slovensko zakonodajo ter pravom Evropske unije odloča stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. 

15. Veljavnost splošnih pogojev poslovanja
Ti splošni pogoji poslovanja veljajo do preklica.

Ljubljana, april 2017

PLAN-NET SOLAR d.o.o.
mag. Marko Femc 
direktor

Osnovni podatki družbe: 

Skrajšana firma: PLAN-NET SOLAR d.o.o.
Polno ime ter sedež firme:
PLAN-NET SOLAR projektiranje in inženiring d.o.o.
Kamnik pod Krimom 8B
1352 Preserje

Matična številka: 3616690000
Davčna številka: SI11433957

TTR: SI56 0202 7025 8199 456 
Odprt pri NLB d.d. 

TTR: SI56 3000 0001 1178 216 
Odprt pri Sberbank d.d. 

Zastopnika:
- Femc Marko, direktor
- Pal Zdenko, prokurist

Spletni naslov: http://www.plan-net-solar.si
Elektronska pošta: marko@plan-net.si
Znesek osnovnega kapitala: 7.500,00 EUR 
Datum vpisa subjekta v sodni register: 23.9.2009

Prihranki se nadaljujejo tudi po nakupu.